image title
image title
image title

NVM SOM Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van de Academie voor Vastgoed, voorheen NVM SOM.

Definities
NVM SOM: NVM SOM B.V.
Contractspartij: de partij die een Overeenkomst met NVM SOM is aangegaan

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, aanbiedingen, offertes en op elke Overeenkomst van NVM SOM.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de Contractspartij zijn eerst van toepassing indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2 Cursusprijzen/Vergoedingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Betaling

 1. Betalingen van facturen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op een door NVM SOM aangegeven bank- of girorekening.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Contractspartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. NVM SOM is alsdan bevoegd de wettelijke rente in rekening te brengen over het factuurbedrag te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.
 4. Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.
 5. De door NVM SOM te maken buitengerechtelijke kosten voor inning van achterstallige betalingen worden doorberekend volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,00 en worden verder volgens de staffel van het “Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten” in rekening gebracht.
 6. Ongeacht het factuuradres en de tenaamstelling van de factuur blijft de Contractspartij aansprakelijk voor tijdige en volledige voldoening van de factuur.

Artikel 4 Aanmelding en toelating

 1. Aanmelding voor een cursus dient te geschieden door het verstrekken van een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan NVM SOM of via www.nvmsom.nl.
 2. NVM SOM kan toelatingseisen stellen aan de Contractspartij.
 3. NVM SOM is gerechtigd de Contractspartij zonder opgave van reden niet toe te laten tot een cursus.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging

Voortijdige beëindiging of tijdelijke onderbreking van de cursus door de Contractspartij dient schriftelijk
te geschieden. De Contractpartij heeft geen recht op restitutie van de cursusprijs, er vindt geen
vermindering, kwijtschelding of teruggave van reeds gedane betalingen van de cursusprijs of andere
met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan NVM SOM.

Artikel 6 Wijziging cursusprijzen

 1. NVM SOM is gerechtigd, indien dit noodzakelijk is als gevolg van kostenstijgingen, tussentijds cursusprijzen te herzien. De Contractspartij zal hierover schriftelijk worden bericht.
 2. Indien de Contractspartij niet instemt met de verhoging kan de Contractspartij kosteloos annuleren respectievelijk de cursus beëindigen met ingang van de datum van de herziening. De annulering of beëindiging dient schriftelijk te geschieden, binnen één maand na kennisgeving van de herziening aan de Contractspartij.
 3. Annulering of beëindiging van een cursus door de Contractspartij op grond van het voorgaande lid geeft recht op vermindering of teruggave van de betaalde cursusprijs.
 4. Bij annulering op grond van lid 2 is de Contractspartij gehouden eventueel reeds verstrekt lesmateriaal te retourneren aan NVM SOM.

Artikel 7 Wijziging datum of annulering door NVM SOM

 1. NVM SOM behoudt zich het recht voor om de cursus locatie, duur en/of de inhoud van de cursus en de volgorde van het programma aan te passen aan gewijzigde omstandigheden, inzichten en/of exameneisen. De Contractspartij ontvangt tijdig mededeling van aanpassingen.
 2. Indien de wijzigingen als genoemd in lid 1 van wezenlijke betekenis zijn en door de Contractspartij schriftelijk aan NVM SOM kenbaar is gemaakt dat die wijzigingen op zwaarwegende bezwaren stuiten, heeft Contractspartij het recht zonder kosten te annuleren.
 3. NVM SOM behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren. De Contractspartij heeft in dit geval recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld en eventuele andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan NVM SOM. Dit geschiedt naar rato van de tot de annuleringsdatum door NVM SOM geleverde diensten en producten.
 4. Bij annulering op grond van dit artikel is de Contractspartij gehouden eventueel reeds verstrekt lesmateriaal te retourneren aan NVM SOM.

Artikel 8 Annulering door de cursist/opdrachtgever

 1. Annulering van een cursus door de Contractspartij is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk.
 2. Annulering is zonder kosten mogelijk tot 14 kalenderdagen voor aanvang van een cursus.
 3. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van een cursus zijn annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 20% van de cursusprijs met een minimum van € 75,-. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds gedane betalingen en eventuele andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan NVM SOM.
 4. Annulering bij aanvang van een cursus is niet mogelijk, het gehele cursusgeld wordt dan in rekening gebracht.
 5. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus is annulering niet mogelijk en is te allen tijde de gehele cursusprijs verschuldigd.
 6. Annulering van een e-learning-/blended learning- of vergelijkbare cursus is uitsluitend mogelijk als nog geen gebruik is gemaakt van de verstrekte inlogcode, nog niet is ingelogd en derhalve de cursus nog niet is aangevangen. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
 7. Bij annulering is de Contractspartij gehouden reeds verstrekt lesmateriaal te retourneren aan NVM SOM.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. NVM SOM behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
 2. De Contractspartij heeft het recht de door NVM SOM geleverde of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik.
 3. De door NVM SOM geleverde of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, documentatie mogen niet door de Contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NVM SOM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derde worden verstrekt of in gebruik gegeven.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Het door NVM SOM beschikbaar gestelde cursusmateriaal wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin kunnen er onjuistheden en/of onvolkomenheden in het cursusmateriaal voorkomen. Aansprakelijkheid van NVM SOM voor eventuele schade daarmee verband houdende wordt volledig uitgesloten.

Artikel 11 Gedragsregels

De Contractpartij is te alle tijden verplicht zich te houden aan de gedragsregels van een cursuslocatie.

Artikel 12 Privacy

Alle gegevens die Contractspartij verstrekt aan NVM SOM teneinde zich in te schrijven voor een cursus worden ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door NVM SOM in haar administratie opgenomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

De werkzaamheden van NVM SOM vinden plaats onder toepasselijkheid van het Nederland recht.

Nieuwegein,
1 juni 2013

image

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

Coronavirus – Alle fysieke cursussen geannuleerd t/m 1 september!image title

Maar, we gaan virtueel verder! 

Al onze vakopleidingen starten virtueel. Het is ook mogelijk de verplichte dag VastgoedCert virtueel te volgen. Klik hier voor meer informatie.

Voor NRVT is het momenteel mogelijk cursussen voor de kamers BV en LV te volgen.

Voor de opleiding NRVT Wonen kan je je aanmelden voor de wachtrij. 

We hopen op je begrip. Voor vragen zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 030 608 51 60.

Meer informatie over het Corona virus vind je op de site van het RIVM.